Nedanstående förteckning över dödsdomar och avrättningar på Gotland är sammanställd av Gunnar Sandström (fd anställd på Landsarkivet i Visby)
Domarna i sin helhet finns i Landsarkivets Avskriftssamling.

1607. Barnamord:
Pigan Birgitta Februari eller mars Avrättad. Troligtvis Avrättarbacke i Bara. Bodde i Hörsne

1648. Okänt Brott:
Timbermannen Thomas Möller, skall hans högra hand först afhuggas och flås på instition och sedan halshuggas.

1651. Barnamord:
Konan Ursula kan icke benådas, utan skall halshuggas och i båle brännas Burs och Hoburgs Sättingar.

1652:
Skarprättaren upphängt 3 st Tjufwar. Landsbok 1652.

1653. Ingen bättring:
En tjuf i Galgen upphängd, wid Namn Oluff Köpman hwilken ingen bättring står att förmoda, därför Hängas.

1654. Blodskam:
2 St Dömda at Halshuggas. Bothell Gannarfue och Styfdottern Anna Botelsdotter. Botell och Anna kunna icke benådas. Utan skolen androm till sky och warnagel Halshuggas.

1662. Barnamord:
Pigan Brita Pedersdotter uti Lunnebiers Barn fött, det mördat och i lönn lagt. Dömd att Halshuggas och i Båle brännas.

1663. Barnamord:
Anna Olofsdotter födt Barn i hemlighet, det i lönn lagdt. Dömd att i Eld brännas. Bålet till HofRätten att slutligen dömas. Utslag från HofRätten saknas. War Piga i Vänge Prästgård.

1667. Barnamord:
Kirstin Pehrsdotter, tillförne belägrat bekänner sig Barn aflat hafwer i lönn lagt, dömd till döden, och Halshuggas och i båhle brännas. 

1670:
Tingsdomaren Per Jönssons Dotter Kirstin ogifft skole ware hafuandes och fostret förkommit. Saken något mörk.

1672. Rånmord:
Båtsman Per Spilling Othem för Mord på en Hustru, Halshuggas och Hufwudet på en påle, kroppen p.4 Sgl.

1673. Barnamord:
En Tjänste Piga hos H r Oluff i Barlingboo, för Barnamord dömd att Halshuggas och brännas Pigans nampn Margreta Pedersdotter.

1674. Barnamord:
Konan Karin Olufsdotter Piga hos Jacob Kyrkiojuves i Wänge,dömd att för Barnamord, Halshuggas och Båle brännas. Såsom det beklagas Befallningsmannen Wälbetde Elias Starck. at hwarken Prästerna som földe den Barnamörderskan som här nu uthi Juli Månad juctificerades, uti på Rätteplatsen, ej heller Skarprättaren hafwer sin löhn bekommit. Altför den skull anbefallas eder här medh, att i effter vanligt wis, och som för detta sker pläger wid sådane Executioner, betala och förnöja. Wisby d.1 Aug.1674.

1682. Barnamord:
Anna Andersdotter, Rättad d.1 Mars 1682 Tjänt i Öja. Tingsrätten lät Domen gå i wärkställighet, utan att låta Domen gå till Hofrätten. när dom fick kännedom om detta, ville de ha en förklaring. Angående den Kåhnan som A. 1682, uthi Öja Sn. mördat Barn, weet jag undertecknad allena at beretta, det jagh uthi min Anno 1682 åhrs Almanacka hafwer anorterat, det blef den Synderskan från Öja rättat d. l. Marti, hwilket skedde uthan för Wisby Norder Port uthan widh Galgen, det jag sjelfwer åsåg, emedan jag war anbefaller medh en dehl böndher at föllia henne till Rättare Platsen. Winter Tinget hölts till Malgårds i Levede d.10 Feb. samma åhr, hwilket jagh sammaledes i min Almanacka opiskrifwit hafwer, men om samma Synderska blifwit då dömd, kan iag intet minnas. doch huadh om hennes exeution ofwan före förmäles, det finnes så i sanning, och attesteras af mig medh egen hand Wisby d.31 Octob.1702. Oloff Lundberg.

1682. Barnamord:
Brita Hindrichsdotter Anga, till döden dömd, har undergått Exeutionen den 26 April 1682, var i Anga boende. Tingsrätten lät Domen gå i wärkställighet utan att först underrätta HofRätten. Anno 1682 d. 6 Aprilis blef Kånan införd, och dömbd d. 21 ejusdem i Starkens hus, och öfwergick sedan Exeutionen d. 26 April. HofRätten vill ha en förklaringar som ovanstående Barnamord Wisby d.31 Octob.1702

1690. Kyrkiotjuf:
Högl. Kongl. HoffRättens Resolution at d.12 Juli 1690 ankommen hit till Wisby d. 26 ejusden, öfwer Kyrkiotjufwen Olof Magnuse i Rohne Sn. om sine 72 åhr, som icke kunde ifrån Lifsstraffet befrias, utan skall warden till Skräck och warnagel och sigh till wällförtjent straff uphängias ähr d. 7 Aug. 1690 exequeterar och ophängder sedan en ny galge först blifwen opbygder widh Söder Tingh, efftersom tillförande ingen galga där warit, eller annorstädes här på landet, mehra än een här för Staden Wisby var i bruket stånd, uthan nedfalne och förwitrade.

1694. Kyrkiotjuf:
Lars Larson som, för sitt begångne Tjufweri effter kongl. Rättens resolution af den 23 Juni skulle hängias, dödde wid utförandet, hwarför han under Galgen blef begrafwen. Före detta Klockare i Stenkumla.

1698. Kyrkiotjuf:
Bonden Anders Botelson från Fjärdinge i Gothem för begången Kyrkiotjufnad skole hängias.

1698. Tidelag:
Hospitals Drängen Pehr Mathson Kongl. Håffrättens Dom att Halshuggas och i båle brännas. 1698 d. 18 Maj Halshuggen och i Båle bränd, som och i dag skedde. Chreaturet skall på Rättsplatsen framhafvas der dödas och nedergräfvas. Wisby stads räkning 14 Maj till bålets uppbyggande för Pehr Mattson, ibm, wed, forlön, spik och bräder 5 Dr.29 öre Skarprättaren Lars Larsson 5 Dr.

1699. Barnamord 2. St:
Kåhnan Anna Andersdotter Dyplärs skall Halshuggas och brännas, Lägersmannen Nils Andersson skall halshuggas steglas och hufvudet settias på en påhle, bägge från Tofta. Förmodligen avrättade på våren.

1699:
Pehr Larsson Suderbys Vänge, fått sin Dom och skole hängias, men han war redan innan Domens ankomst i Fängelset död blifwen.

1699.Flera mord:
Mångmördare, Bengt Hanson Horpiskare ifrån Roma, skall för begångna Mord Rådbråkas, Halshuggas och Steglas. den 7 Augusti 1699.

1699. En Tjuf som slagit sin Moder:
Botell Olsson från Gothem som stulit och slagit sin Moder, skall därför Halshuggas.

1699. Bl.a Mord:
d. 7 Aug. Så blef på Endre Tings Backa ingången 2 syndare rettat, som tillförne aldrig så varit någon Retteplats. Syndare att döda och aflifva. Den ena war hemma i Roma wid namn Bengt, hwilken hade Mördat och dräpt en Hustru dher i församlingen och sedan stungit Eld på hennes Stuga at låta afbränna med then afdöda kroppen, som han och i Wallsten (Vallstena) gjordhe wid Sochne Skolmästaren sin Hustru och 4 Barn, på dhen satte han och eld om Nattetid och lät afbränna, så bekiende och att han sin Swärfar genom qwäljande hade om lifvet bracht, blef dherföre Rååbråkad och satt på 5 stegel uth wid wägen i Endre bacha.
Den andhra Syndaren war hemma i Gothem (Botel Olofson) hade slagit sin Moder, måste derföre endoch mista sitt hufwud (Var och en Tjuf) och her i Backen, wid wägen lagd. Gud regera och bewara hwar ärlig Moors Barn i Jesu namn Amen.

1702. Tidelag:
Thomas Jacobsson Dräng, dömd för Tidelag, Halshuggas och i Båhle brännas,det han den wederstyggelig Synden med ett Stoo och ett Fåhr hafwer bedrifwit Ty pröfwar Kongl. Rätten med Häradsrätten skiäligt, det skulle Tomas Jacobsson i följe af Guds Lag 18 och det 14 Cap. Högmålsb. L: L. Halshuggas och å Båhle brännas, skolandes och Fåhret som ännu lefwer på Rättsplatsen framhafwas dödas och nedergrefwas. Domen över besagde deliqiwent, sedan han af Prästerskapet här i Wisby wederbörligen blifwit beredd, samt dess undergångna straff den 19 November 1702 öfver honom exeuqierat.

1711. Mordbrand:
Lisbeta Jochimsdotter skall Halshuggas och å Båle brännas för groft mordbrännerier, befinnes det hafwer Lisbeta Jochimsdotter, sedan hon ifrån Inhyses Hustrun Anna Olofsdotter bortstulit nästan all den ringa egendom som hon hafft, har der ofwanuppå med willia och af argt upsåt att hämmnas den förmenta oförrätt, som berörde Hustru henne skall tillfogat, tändt nedan på hennes backestugu, belägen wid Lundebiärs i Lummelunda. Domen gick i wärkställighet d.3 Maj 1711 wid Norra Tingsplatsen.

1712. Mord:
Båtsman Hierta mördat sin Hustru. dessutom bedrifvit Lägersmål med änkan Wällkommen, som dock blef från Lifsstraffet förskonen, men skall för detta grofwa brått och delachtighet i detta Mord straffas med risslitande twänne gånger efter hwarandra, att henne lemnas någon tid emellan hwarder gången, så att ingen fara om lifwet, samt uppenbar Kyrkioplikt. Hoos hagde Högl. Kongl: Hof Rättens Domb öfwer Båtsman Pehr Svensson Hierta, ähr effter Eders Nådes der på gifne Excecution alldeles effter des innehåld på undersatte Dato behörigen blifwit wärkstäld och Exuqwearad, warandes han till samma Liffs straff mycket willig,och med fritt mod sig der begifwit, hwilket Eders Nåde jempte Domens äfterställande, jag sender dän ödmjukeligen skohlat Rapportera. Söder Ting den 22 October 1712 N: Åkerman
Båtsman Hierta Steglad och hufwudet på en Påle satt. Havdhem eller Eke socken.

1717. 2.St. Dubbelt Hoor:
Bonden Thomas Christenson Båtels (Ganthem?) och Båtsmans Enkian Christina Jacobsdotter,som dubbelt hoor begångit, till Döden dömda. Halshuggne på Endre Backe den 11 Decembri 1717.

1724. Barnamord:
Lisken Andersdotter, Dömd att Halshuggas och i Båle brännas för Barnamord. I Närs Prästgård födt Barnet, när folket var i Kyrkian, och lagt i lönn, några dagar derefter i skymmningen till Kyrkiogården sig begifvit och det i Fattigjorden begraft.
Anno 1724 d. l. Augusti, är denne Höglofl. Kongl. Håfs Råtts Dom, på, afrättare Platsen wid Söder Ting, uti menige allmoges samt Vederbörandes närwaro, effter dess innehåll exeqverat. Attesteras Söder Ting ut Supra. E. Fiellström

1727. Mord:
Båtsmans Hustrun Kierstin Hansdotter, som mördat Inhyses Enka. Hustru Catharina Olofsdotter Fleringe dessutom stulit persedlar hos berörde Enka, är dömd att Halshuggas och i Båle brännas.
1727 den 10 Aprill är uppå denna Högl. Kongl. Håff Rättens Domb. Exeutionen wederbörl. wärkställd och förättat uppå Norra Häradets wanliga afrättningsplats wid. Kyrkian uti Endre Sochen. Christopher Frigel.

1730. Mord:
Lars Staphanson Tengelgårda, som dräpit sin Hustru, skall för den skull Halshuggas, och Hufwudet på en Påle sättias. denne Dödsfånge på, flytt sig begifvit tillsammans med en annan dödsdömd Fånge Hans Jacobson Skata från Dalhem, efter en tid infångna, Skata så. småningom från Dödsstraffet befriat. sprang 9 Gatulopp, och sedan till Marstrand försänd att vara där i 6 år. Men Dödsdomen över Tengelgårda werkställdes den, 21 Maj 1730.

1732. Barnamord:
Anna Lisken Larsdotter för Barnamord. till Döden dömd. D.19 April sistförledne är den Höglofl. K1 Hofrättens Resolution öfver Barnamörderskan Ann Lisken Larsdotter dat. d.17 Martii ställd, uti behörig Exeution på det sättet att hon på förende dag uppå Norra Häradets Rättare plats, först är worden Halshuggen och sedan å, Båle Bränd.
Lisken Larsdotters ålder var 22 år. Från Dalhem eller någon närbelägen socken.

1739. Knifskärning:
Skepps Timmermannen Mathias Dahlman som Skurit dess Skeppare. Införd från Burgsviken till Arrest i Staden. Till Skeppstimbermannen Mattias Dahlman som ifrån d. 9. Sep.1738 till d. 13 Marti 1739 här i Fängelset suttit a 3/ :om dagen giör för 1739. ----- 6. 24. Noch utbetalt till Skjiits för Lifsfången Dahlmans och Hans Jägerhorns utförande till Tinget, då den förra utstod sitt straff, med wagn och Hästar till Bogsarfwe, som är 4. mihl a 16/: mihlen giör -------- 2. Blef Lifsfången Dahlman Halshuggen ute wid Tingsplatsen Bogsarfwe? efter Tingsrättens Dom, utan Hof Rättens kännedom?

1742. Blodskam:
Landsbok 1741.Fånglistan. Den 24 October Inkom Bonde Drängen Snäckers och Kånan Annicka Persdotter hwilka äro half Syskon, för Lägersmål, från Hangvar. Drängen Snäcker Afrättad den 2 Mars 1742. Kånan Annicka Persdotter död eller afrättad den 27 Februarii?

1746. Mord:
Wäskinde C:3 D. 4.Nov. 1745 skedde här i Weskinde en förferlig händelse att en Jungfru i Wis gårdh wid Namn Maria Magdalena Alexandersdotter Baltzarsson med en Knif skar strupen af för en liten Gåsse som war 10 åhr gammal wid Namn Lars. Ogerningen skedde i Kaungs Eng som heter Skiälarfwe. Ransakningen hölts och hon blef dömd att Halshuggas och brännas. Hoff Rätten fastställde Domen. Afrättningen skedde d. 15 Jan. 1746 på Endre backa:

1750. Tjufnad:
Maria Båtelsdotter till Döden dömd för Tjufweri. I Fängelset lägrad af Fångknekten Lundberg, denne nekade, fått missfall. Hängd på Endre backe 30 April åhr 1750. 27 åhr.

1753. Tidelag:
Drängen Olof Thomson från Kräklingbo, för begångit tidelag dömd att Halshuggas och i båle brännas. samt Koen dödas och uppbrännas = på Afrettningsplatsen. Denna Dom är uti Landsfängelset för Olof Thomson uppläst d.16 Martii 1753 Herm. Bernh. Schröder
Innehållet af Kongl. Majts och Riksens Höglofl. Swea Hof Rättsdom är till alla delar öfwer Tidelagsmannen Olof Thomson samt then röda Ko, med hwilken han missgärningen bedrifwit, fullfölgd och exequerad uppå Rättare platsen i Endre Socken d. 5 Juli 1753. Warande Exeutionen uppå Högwälborne Herr Landshöfdingens och Riddarens Hökenstedts befallning, anförd af undertecknad. Herin. Bernh. Schröder.

1754. Dråp:
Enrolleringskarlen Adam Schwarts till Döden dömd, flera andra Personer inblandade, dömda till spöstraff. Schwarts Hustru sökt Nåd för sin Man, att från dödsstraffet förskonas, men dödsstraffet gick i wärkstääliget. Denne Schrants med flera råkat i Slagsmål, en Skomakare Westman sökt afstyra, hwarwid Schrants stötte en knif i bröstet på honom, för thetta sitt utan ringaste Lifsnöd begången willja dråp gifwa Lif för Lif och Halshuggas. Håff Rätten fastställde Domen. Ank.d.24 Julti 1754. efter beredelse troligtsvis avrättad i Aug. Månad.

1755. Barnamord:
Abel Larsdotter efter Kongl. Majts och Riksens Swea Hofrätts Utslag öfwer Barnamörderskan Abel Larsdotter, som bedrifwit Hor med sin Systers Man, till Döden dömd. swågern slapp lindrigare undan. Skarprättaren Falck från Executions förrättning i Kronobergs Län nu återkommit är han genast beordrad at förfoga sig at Gottland. Thenne Kongl. Majts och Riksens Höglofl. Swea Hoffrätts dom är således i fullbordan stäld. Enrolleringskarlen Claes Block afstraffa,d med 40 par spö 3 slag af paret afstraffad d.25 nestl. October samt d.9 Nov. enskilt skrift och aflösning i Tingstäde Kyrkas sachristia, men Barnamörderskan Abel Larsdotter blef i dag efter menskligt utlösande Gxidelig beredelse,af Skarprättaren Halshuggen och i Båle bränd. Wisby d.26 Nov.1755.J.Edmark.

1758. Barnamord:
Barnamördaren Jöns Schrants sitt egit Barns mördare, efter Hoffrättens Utslag, hans högra hand och sedan Hufwudet af Skarprättaren afhuggne, samt hufwudet och hand på en Påle upsatte och den öfrige kroppen ther jämte uplagde på 4 Stegel. D.21 Januarii utanför Staden rättad.

1758. Barnamord:
Helena Jacobsdotter från Gammelgarn för Barnamord, blifwit Halshuggen och i Båle bränd d. 6 December 1758.

1759. Dråp:
Lars Hanson, dömd till Döden, medelst Halshuggning, war från Bondarfwe och Wamlingbo Sochen. Efter träta gifwit Skumögde Gårdsmannen Jakob Person ett slag medelst en Stör gifvit honom ett dödeligt slag. Kongl. Majts och Riksens Höggunstige Befallning samt dråparen uti des Christendoms behörigen undervisas samt till Döden wäl och Christiligen beredas, sålunda wärkställt, at Dråparen Lars Hanson Bondarfwe blef d:3 sistl. Maji på then nya uprögde Rättareplatsen i Stenkumbla Halshuggen, och des döda kropp straxt derifrån uti Kista kiörder till Wamlingbo,och därstädes dagen derefter afsides i Kiörkiogården lagd. Wisby d.21 Maij 1759. D. Strömberg.

1764. Barnamord:
Bonden Hans Mattson Gräne Stenkyrka, för mord på sitt späda Barn, dömd att mista högra handen, halshuggas, hufwudet och handen på en Påle, then öfrige kroppen på fyra stegel läggas efter Hoff Rättens Dom, ank.d.2.Nov.1763 och Domen extrahera till Fångwaktmästaren Kahl at för Fången i Landsfängelset upläsas, afgick ordres d.14 Jan: 1764 om wärkställigheten d.21.do.

1768. Barnamord:
Lavina Paulsdotter, till Döden dömd, Exeutionen skulle äga rum den 20 sidstl. April, uppskjuten, erkände sig hafwa mördat 2ne Barn, ny Rättegång för att utröna dom nya bekände Morden. D.22 Julu 1768 till Kongl. Majts och R Högloffl. Swea Hoff Rätt att Domen öfwer Barnamörderskan Lavina Paulsdotter d.13 Julu thennes uti fullbordan gått. Förblifwande jag med all wördnad. Tit: Carl Otto von Segebaden.

1796. Barnamord:
Pigan Catharina Garpe, för Barnamord till Döden Dömd, efter Kongl. Swea Hoff Råtts Utslag. Till föl je af Eder Exellens och Höglofl Kongl. Hof Rättens under den 18 sistl. April til mig aflåten och den 9 derpå följande Maji ankommen skrifelse får jag härmedelst ödmjukt anmäla At Barnamörderskan Pigan Catharina Garpe d. 23 Junii 1796 undergått sitt Dödsstraff.

1795. Mord:
Ynglíngen Magnus Hägg till Döden dömd för mord, har utbrutit sig uthur Stadshäktet och på flyktten sig begifwit. Allmänt efterlyst och förklarad fredlös. Denne Magnus Hägg har troligtsvis med något Segelfartyg tagit sig över till Fastlandet.

1807. Mord:
Skräddarelärlingen Peter Mattson Lindahl, Dömd för Mord. Prästen honom till sin andlige välfärd inför döden beret, och sedan till werkställighet befodra, hwarefter Kongl. Hoff Rätten om straffets werkställighet införwäntas behörig underrättelse. Stockholm den 2.September 1807 W. Shewhrin.

1808. Mord:
Hustru Gertrud Elisabeth Hagelin, för det hon sin Tjänst Pigas Barn lifwet afhändt. Av Hofrätten dömd till Döden att Halshuggas och i båle brännas. Men efter Ryssarnas Invasion, aw Amiral Bodisko Benådad och frigifwen. Men efter Ryska kapitulationen åter i arrest tagen. Slutligt straff.14 dagars Fängelse wid Watten och Bröd, uppenbar Kyrkoplikt, affördes till Rast och Spinhus, att där i 5 års tid hållas till allmänt arbete.

1810. Dråp:
Hemmansbrukaren Carl Gustaf Hoffman från Enghe i Alfwa Sochen för begångit dråp å hafwande Qwinna dömd. att mista högra hand och Halshuggas. Sedan Contracts Prosten och Kyrkoherden Doctor Hoffman uti till oss i underdånighet ingifwen ansökning anhållit att som dess Broder Hemmansbrukaren G G Hoffman blifwit genom Swea HofRätts Utslag den 7de sistl. September dömd för begångit Dråp å Båtsmannens Nachterhus Hustru Elsa Christensdotter att mista högra hand och halshuggas, antingen förskona dess Broder från Dödsstraffet, eller och i annat fall tillåta, att utse annan afrättsplats än den vanlige, hälst densamme wore belägen inom sökandes Pastorat och så nära Kyrkan och Kyrkoherde bostället, att sökande och dess famille i händelse förändring ej häri kunde ske, skulle derigenom blottställas för den känbaraste oro och smärtefullaste lidande. Kongl. Majt ej funnit skäl att den af hemmansbrukaren Hoffman af Nåd sökte förskoning från Dödsstraffet lemna. Men däremot lermnat bifall att utse annan Afrättsplats i Länet. Denna Kongl. Majts Nådiga Dom, nu i laga ordning wärkställd å Stadens Afrättsplats, samt det Hoffnan ådömde straff, att mista högra hand och Halshuggas, enligt nedan denna dag wärkställd, betygar Wisby d.11 April 1810. O. Dauhn.

1819. Mord:
Drängen Olof Olofsson Toffla, till Döden dömd för Mora. Som Kongl. Majt genom nådigt Utslag den 6te sistl. Maj till alla delar fastställt Kongl. Mait och Rikets Swea Hof Råtts denn 22 förutgångne Martu fattade Beslut, hwarigenom Drängen Olof Olofsson Toffla för begångit mord å Tjenstegossen Carl Johan Dedeman, är worden dömd att mista Lif sitt och warda Halshuggen, samt Vederbörande Presterskap hos mig tillkännagifvit bemälte Olof Olofsson nu ware beredd att straffet undergå, å Onsdagen den 21 å denna Månad är dertill utsatt då Kongl. Majts berörde Nådiga Utslag kl. 10 förmiddagen kommer att werkställas. Altså Kr. Befallningsmannen Herr Fält Kamereran Laurent Bahrt att till Spetsgård utgörande uppbåda nödigt antal Manskap inom Norra Häradet så tidigt, att det samma kan nämda dag å den utsatta tiden vid afrättsplatsen Endre Socken sig infinna. Detta Kongl. Majts Nådiga Utslag, har å Drängen Olof Olofsson Toffla i dag bliffit verkställd. Betygas Endre d.21 Julu 1819. A. Stenhoff Krono Exp. Befman.

1823. Stöld och Mordbrand:
Kalkungskarlen Peter Hagström och Pigan Anna Cajsa Norberg, för stöld och Mordbrand till Döden dömda medelst Halshuggning. Anna Cajsa Norberg benådad till trettio par Ris, tre slag af Paret, uppenbar Kyrkioplikt en Söndag, samt lifstids Tukthus i Norrköping. (Mordbranden ägde rum i Hejdeby gård) Sedan Vederbörande Fång Predikant anmält att arrestanten Petter Hagström är beredd att undergå det honom ådömde dödsstraff, har jag till detta staffs werkställande utsatt nästkommande Onsdag den 2dra Julii kl. 10 f.m. ägande Tit. att ej allenast upbåda nödigt Manskap till Spetsgårds formerande, samt Skarprättaren till straffets Verkställande beordra.
Fångförpassning. Fånggewaldiger Bökelund beordras att nästkommande Onsdag den 2 instundande Julu kl.8 f.m. med wanlig skjuts inställa sig wid Landsfängelset härstädes för att derifrån uttaga och till Norra Häradets Afrättsplats i Endre utföra arrestanten Petter Hagström till undergående af det honom ådömde dödsstraff W. L: C. den 30 Junu 1823. Gustaf Wendell Lars Hambreus
No 375. Swea Hof Rätt. Att det genom Tit Utslag af den 17 sistl. Febr. af Kongl. Majt under den 2dre sistförslutne Maj i Nåder faststäldt Kalkungns Karlen Petter Hagström ådömde straff af Halshuggning blifwit förliden gårdag den 2dra dennes werkställt, får jag äran inberätta W.L.C.d.3 Julu 1823 Lars Hambreus. Gustaf Wendell.

1830. Mord:
Christofer Lautin från Boge för mord till halshuggning, dödde i fängelset.

1832. Mord:
Hustru Anna Christina Snöbom samt den köpta Mördaren Adolf Fredrik Engedahl av henne, för Mord på hennes Man Jacob Olofsson Hejdegårda i Hejde Sn. till Döden dömda att mista högra handen Halshuggas och Engedahl Steglas, Hustru Snöbom i båle brännas.

1833. Mord:
Skomakarelärlingen Petter Olofsson Tingström, Sockenskomakaren Jacob Lindbom samt Bonden Olof Olofsson i Kassle och hans Hustru Stina Simonsdotter, till döden dömda för Mord på gamle Undantagsmannen Hans Anderson Tejnungs. Att Bonden Olof Olofsson Kahsle och hans Hustru Stina Simonsdotter samt Skomakarelärlingen Petter Olofsson Tingström, genom Utslag af den 26 Juli af Kongl. Majts i Nåder fastställd, för mord till Döden dömde, förliden gårdag afrättats, samt Kahsle och Tingström steglade och Hustru Kashle i båle bränd, får jag här mäd ähran tillkännagifwa. N 0 41.Rapport från Gottlands Län den 17 Jan.1833. Förliden gårdag afrättades för Mord å gamle Bonden Hans Andersson Tejnungs till döden dömde Bonden Olof Olofsson Kassle och hans Hustru Stina Simonsdotter samt Skomakare Lärlingen Petter Olofsson Tingström, hwilka alla i närvaro af en talrik folkmassa, wäl beredda och med lugn undergingo sitt öde W.L.C. 17 Jan.1833. Afrättade på Endre backe af extra Skarprättaren Dahlman från Hörsnö. Wad Skomakaren Lindbom anbelanger, rymde utur Fängelset, blev aldrig ertappad. Han och en annan Fånge rymde, dagen efter sågs långt ute till Sjöss en Båt med Segel, med kosan ställd Wästerut.

1837. Mord:
Bonden Olof Olsson Grausne, Enkan Anna Jacobsdotter Sudergårda, förre Tunbindaren Christian Lundgren och Hustru Anna Stina Stendahl för Mord på Grausnes Hustru medelst förgift. till döden dömda medelst Halshuggning, sökt Nåd. Kongl. Majt pröfvar Hoff Rättens Utslag, och finner icke anledning nåd förunna, än att högra handens afhuggning wid dödsstraffets Verkställande å Olof Grausne, äfvensom den stadgade steglingen af hans och Lundgrens kroppar icke må äga rum.
Wisby Weckoblad Fredagen den 10 Februari: Förleden Lördag afrättades fyra för mord till döden dömda brottslingar. Det lugn, den styrka och förnöjsamhet med hwilken de gingo sitt öde till möte, wäckte allmänt deltagande, till heder för den lärare, som haft det wigtiga kallet att leda deras beredelse.

26 september 1838. Mord:
Arbetskarlen förra Bonden Josua Englund, dess Hustru, samt hennes Broder Jacob Bogström, till döden dömda för Mord på Hans Byström Fole år 1827. Denne Josua Englund satt Häktad år 1827, då nekade till detta Mord, saken ställd på Framtiden. År 1836 blef han Häktad igien för en stöld af en Häst, Förhörd åter om Mordet, då erkände. Sökt Nåd. Kongl. Majt finner ej skäl att från Dödsstraffet förskonas, men finner att stegling af Engelund och Bogström ej må äga rum, dessutom Hustru Engelunds straff att å båle brännas, jemväl må försvinna.
EMb. Skrifelse. sedan jag bestämt Onsdagen den 26 dennes kl.9.f.m. till Verkställighet å Häradets afrättninasplats af det Josua Englund och hans Hustru genom Kongl Majts bilagde Nådiga Utslag ådömde lifsstraff, medelst Halshuggning, så äger Tit: att därvid före Exeutionen, hertill uppbåda nödigt antal Manskap till förmenande af Spetsgård,och borde Skarprättaren till straffets Vierkställande, börande han därwid sig med nödigt biträde förberedande nedgräfning å afrättsplatsen (Bödel Styf från Hörsne) Swea Hoff Rätt Att Arbetskarlen Josua Englund och hans Hustru genom Tit. Utslag af den 29 Nov. förledet år af Kongl. Majts Nådiga Utslag till döden dömde, blifvit förliden Onsdag den 26 Sep. å Norra Häradets Afrättningsplats Endre Backe Halshuggne får jag äran inberätta. W.L.C. den 28 Sep.1838. M.M.
Beträffande Jacob Bogström, som wid mordets utförande, var ganska ung, och ansågs vara förledd av sin Swåger och Syster, bar Kongl. Majt. beslutat om uppskjutande af avrättningen till ny pröfning och straffpåföljd. Slutligen Dömd till Spöstraff, och Lifstids Fästning. Blev benådad av Oscar I efter 10 år, åter hemkom.

5 mars 1845. Mord:
Hattmakaren Anders Johan Hasselberg, dömd att Halshuggas för Mord å en Procentare. Nådeansökningar avslagna. Sedan Fångpredikanten anmält att Hattmakaren A. J. Hasselberg nu är beredd att undergå det honom för mord ådömde Dödsstraff och jag till werkställigheten däraf utsatt Onsdagen den 5 instundande Mars kl.11 fm. så öfwerlämnas härhos Kongl. Majts Nådiga Utslag i målet till behörig Verkställighet nämda dag, blifwande Skarprättaren beordrad att därtill inställa sig. K.B.H. Til ägen beordras Skarprättaren Styf i Hörsnö att Instundande Onsdag den 5 nästkommande Mars inställa sig här i Staden till Verkställighet af Hattmakaren A.J. Hasselbergs ådömde straffet Halshuggning, skolandes Styf kl.9 fm. här å Landscanseliet infinna sig för erhållande af widare föreskrift, införväntar jag sednast nästa Tisdag bevis om kallelsens Verkställande.
No 144 Att det Hattmakaren A. J. Hasselberg genom K. Majts Nådige Utslag af den 16 sistl. Januari för Mord ådömde straff af Halshuggning denna dag werkställts, får jag härmedelst underdåniga tillkännagifva. Wisby d.5 Mars 1845.

23 maj 1855. Mord:
Tofta C:l Döde i Tofta Socken år 1851 2/7 Arbetskarlen Jacob Ringström 59 år 7 Mån.18 dagar På Nasume Egor. På okänt sätt omkommen o icke igenfunnen.
[Senare inskrivit.] Skelettet igenfunnit och Banemannen Arbetskarlen C. J. Toftén upptäckt och enligt Konungens Dom Halshuggen den 23 Maji 1855
Döde år 1855. Undergick Arbetskarlen Carl Johan Toftén å, Lixarfve ägor för Mord å Arbetskarlen Jacob Ringström i Tofta dödsstraff genom Halshuggning. Kroppen nedgrofs å Afrättsplatsen. Ålder 34 år 11 Månad.

25 augusti 1858. Rånmord:
Kongl Majts Nådiga Utslag, dömer Rånmördaren Johan Petter Hammarström till döden medelst Halshuggning. Ank. d. 22 Juli 1858.
Johan Petter Hammarström, hwilken såsom genom frivillig, af omständigheter styrkt bekännelse inför rätta lagligen förvunnen att hafva den 27 October 1857 på eftermiddagen, å, den från Wisby emot Källunge ledande Landswäg nära den så kallade Svarfvareskogen, medelst wåld mot Hemmansägaren Nils Olofsson Kullsarfve tagit gods och penningar till belopp af 81 Rd. 24 Skl. Riksgälds, samt dervid Nils Olofsson så misshandlat, att denne enlgt hvad vederbörande Läkare, efter besiktning å Nils Olofssons döda kropp intygat, deraf ljutit döden. Hof Rätten i förmågo af 22 och 24 && i Förordningen den 4 Maj 1855, om ansvar för Stöld och Snatteri samt rån, dömt att för rån och deri begånget dråp mista lifvet genom Halshuggning. Sökt Nåd. Kongl. Majts fastställde Domen.
Fånggewaldiger J. N. Roswall beordras att den 25 Aug. kl 9 fm. från härvarande Länsfängelse till Gottlands Norra Härads afrättsplats i Endre afföra Arrestanten Johan Petter Hammarström hwilken derstädes skall afrättas. Så eger Tit ej mindre tillse att afrättsplatsen blifwer för Exeutionen iordningsställd. och nödig bevakning upbåda, än sjelf öfvervara Exeutionen och öfver straffet Verkställande hålla inseende 1858 den 25 Augusti blef ofvanstående Kongl. Majts Nådiga Utslag, sedan detsamma i enlighet med föreskriften i 3 Cap: & Straff Balken, fört för menigheten härstädes blifvit uppläst, i laga ordning till werkställighet befodrat medelst Johan Petter Hammarströms Halshuggning betygar Endre å Gottlands Norra Härads Afrättsplats.
På sjelfwa Afrättningsplatsen när Presten läste Fader Wår, gjort försök att undkomma lagens hämnande swärd, genast gripen leddes han åter till Stupstocken der hufvudet föll.

15 december 1863. Rånmord:
Rånmördaren Johannes Mathias Lindgren Boge för Rånmordet på gamla Båtsmansenkan Maria Bogelina, bröt sig Nattetid in hos Bogelina, misshandlade henne så att hon några dagar senare afled, plockade åt sig vad han kunde, och sedan satt eld på Bogelinas boningsrum, därför i alla instanser dömd till döden och skall Halshuggas. Skarprättaren Styf var då avliden, och någon Skarprättare på Gotland ej fans, får K.B. anhålla, att Tit behagade beordra den i Östergötlands län anställde Skarprättare att berörde afrättning verkställa och i sådant afseende mig här infinna till Tisdagen deri 15 instundande December, då afrättningen att försigå; och anhåller K.B. att för den händelse hinder skulle wålla för Skarprättarens hitbeordrande, derom erhålla underrättelse. Till uplysning bör nämnas att lägenhet från fasta Landet till Gottland finnes, under loppet af Wintern med Postångfartyget Polhem, som afgår från Westerwik till Wisby hvarje Onsdag och Lördag Morgon. 1863 den 15 December blef ofvanstående Kongl. Majts Nådiga Utslag, sedan detsamma i enlighet med föreskriften i 3 Cap.& Straff Balken, fört för menigheten härstädes blifwit upläst, i laga ordning till werkställighet befodrat medelst Johan Mathias Lindgrens Halshuggning, betyger Endre å Gottlands Norra Härads afrättsplats. Denne Lindgren lade sig ner wid Stupstocken lungt och stilla i motsats mot Johan Petter Hammarströms afrättning, han måste med wåld tryckas ner på Stupstocken.

17 mars 1876. Rånmord:
Kongl Majt dömer Konrad Petterson Lundqvist Tektor, för stöld och Rånmord till Döden medelst Halshuggning. Hjert (avrättad samtidigt på fastlandet) och Tektor. Natten till den 1 september 1874, å allmän wäg försåtligen öfverfallit Civilingenören Herman Uppmark och Drängen Johan August Larson, samt med berådt mod och uppsåt att döda i en vilja och gerning beröfwat dem lifwet genom mot dem aflossade skott ur för sådant ändamål medförda Skjutgewär. Dessutom dömda För inbrott i Kyrkor och andra platser, för allt detta dömda till Döden medelst Halshuggning.
Fångförpassning Förste Waktkonstaplen Carl Lindqwist beordras att såsom extra Fånggewaldiger, med biträde af Waktkonstaplen J. Bolin Torsdagen d.18 uti innevarande Månad kl. ½ 6 f.m. från härvarande Länsfängelse till Södra Häradets afrättsplats i Stenkumla Sn. utföra Fången Conrad Pettersson Lundqvist Tektor, för att därstädes undergå honom genom Kongl. Majts Utslag d.17 sistl. Mars Halshuggas.
Tektors målskamrat Gert avrättades samtidigt på avrättsplatsen Lidamon utanför Malmköping av Skarprättaren Hjort som med ett enda hugg skilde hufvudet från kroppen. Tektor avrättades av Skarprättaren Steniek från Wadstena som måste hugga tre gånger för att skilja hufvudet från kroppen.